top of page

Verkoopsvoorwaarden

​Toepassing en goedkeuring algemene voorwaarden

 • De bestelling en verkoop van kledij of producten via www.instadressed.com wordt U aangeboden door David L’Homme, deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van de verkoper.

 • De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en -gerealiseerd via de webshop www.instadressed.com of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.

 • Door het plaatsen van een bestelling via www.instadressed.com verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

 • Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Insta_dressed worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Insta_dressed ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Het aanbod

 • Alle aanbiedingen van Insta_dressed zijn vrijblijvend en Insta_dressed behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Insta_dressed zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

De overeenkomst

 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling bij Insta_dressed. Insta_dressed is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Insta_dressed dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Herroepingsrecht

 • U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, uitgezonderd van mondmaskers. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via isabellemerckaert@hotmail.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

De Prijs

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 • Insta_dressed behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Insta_dressed niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 • Alle bestelde artikelen via de webshop blijven in het bezit van Insta_dressed tot dat de betaling doorgevoerd en ontvangen is.

Conformiteit en Garantie

 • De producten van Insta_dressed zijn met veel zorg uitgekozen en gemaakt. Als er toch iets mis blijkt te zijn met het product, kan de klant dit binnen de 14 dagen na ontvangst terugsturen of bezorgen aan Insta_dressed. Er is geen garantie op de verkleuring van de producten  van Insta_dressed.

 • Insta_dressed staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

 • Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 • De garantie geldt niet indien: De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen zoals eerder vermeld in art 6.1.

Levering en uitvoering

 • Insta_dressed zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 • Insta_dressed zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de 5 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 1 week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 • In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Insta_dressed zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument heeft de keuze om het vervangend artikel al dan niet te aanvaarden. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Insta_dressed tot het moment van bezorging aan de consument.

Betaling

 • Insta_dressed voorziet in de webshop onderstaande betalingsmogelijkheden: online betaling met Bancontact.

 • Insta_dressed verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de online kledingswinkel en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

 

Klachtenregeling

 • Insta_dressed beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Eventuele gebreken of klachten dienen binnen de14 dagen na levering aan Insta_dressed schriftelijk te worden gemeld.

 • Bij Insta_dressed worden ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).

 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Insta_dressed, zal Insta_dressed naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Insta_dressed en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Payment Methods
bottom of page